ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่หัวข่าวภายในวชช. วันที่ลงประกาศ 22 สิงหาคม 2554
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ติดต่อวิทยาลัย
สาขาการปกครองท้องถิ่น
 
 

1. ชื่อหลักสูตร     อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
                                Associate Degree of Arts in Local Governing
 
       ชื่อย่อ           อ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)
                           A.A. (Local Governing)
 
2. ปรัชญาของหลักสูตร
     ผู้เป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึก ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการปกครองท้องถิ่น
     2. เพื่อให้มีทักษะในเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่น
     3. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่า มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อกิจการท้องถิ่นและเป็นพลเมืองที่ดี
     4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     5. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 
4. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
 
              4.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
              4.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   ไม่น้อยกว่า 57  หน่วยกิต
              4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต
 
5. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
              5.1 วิชาแกน                                                                                                                                         18  หน่วยกิต

      รหัสวิชา
 
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
            ศศ 0201 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3(3-0-6)
            ศศ 0202 
  การเมืองการปกครองของไทย 
3(3-0-6) 
            ศศ 0203 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
3(3-0-6)
            ศศ 0204 
  หลักการประกอบธุรกิจ    
3(3-0-6)
            ศศ 0205 
  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
            ศศ 0206 
  องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)

                                                                                                 
5.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
            วิชาบังคับ                                                                                                                                 20 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
             ศศ 0207  
  การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
             ศศ 0208  
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
             ศศ 0209 
  กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
             ศศ 0210  
  กลยุทธ์ในการทำงานร่วมกัน
3(2-2-5)
             ศศ 0211 
  สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
             ศศ 0212  
  ภาวะผู้นำ
2(1-2-3)
             ศศ 0213  
  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                                        
3(3-0-6)

 
        วิชาเลือก                                                                                                              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                 รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
   ศศ 0215       
  การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
             ศศ 0215 
  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง   
3(3-0-6)
             ศศ 0216
  การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
2(2-0-4)
             ศศ 0217 
  การบริหารโครงการและงบประมาณ
3(3-0-6)
             ศศ 0218 
  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
             ศศ 0219 
  เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 
3(3-0-6)
             ศศ 0220 
  เกษตรกรรมท้องถิ่นไทย 
3(3-0-6)
             ศศ 0221 
  อุตสาหกรรมท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
             ศศ 0222 
  ระบบการศึกษาไทย   
3(3-0-6)
             ศศ 0223 
  สุขอนามัยชุมชนท้องถิ่น 
2(2-0-4)
             ศศ 0224 
  ศาสนศึกษา 
3(3-0-6)
             ศศ 0225 
  การพัฒนาชุมชน 
2(2-0-4)
             ศศ 0226 
  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
             ศศ 0227 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3(3-0-6)
             ศศ 0228
  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3(2-2-5)
             ศศ 0229 
  การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
             ศศ 0230   
  การจัดซื้อและจัดจ้าง 
3(3-0-6)

 
               
         วิชาการฝึกงาน                                                                                                                           4 หน่วยกิต

                 รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
             ศศ 0231 
การฝึกงาน
4(240)

                                                                                                               
                                    5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
     เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000002 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00121805 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin